Khoá học này dành cho các bạn có định hướng chuyên sâu về lập trình AI và robot. Khoá học được thiết kế để các bạn có thể nhanh chóng nắm bắt các mô hình toán, hiểu các giải thuật, từ đó tập trung lập trình ứng dụng các giải thuật này vào giải quyết các vấn đề cụ thể. 

Yêu cầu (prerequisites): học viên cần có máy tính để thực hành và nộp bài lập trình, do đó cần biết sử dụng Command Line Interface (CLI), GitHub (hoặc GitLab), một ít kỹ năng coding Python hoặc MATLAB/GNU Octave. Học viên cũng cần viết báo cáo (và được khuyến khích viết blogs trên github.io) dùng LaTEX hoặc Markdown editor trong suốt khoá học.  Do đó học viên được yêu cầu học trước phần tutorial môn Tin của Trại hè Toán & khoa học MaSSP để chuẩn bị.